dimarts, 22 de febrer de 2011


imatge: http://profesorajaimepaula.blogspot.com


HABILITAT LINGÜÍSTICA. ESCRIURE

L'activitat 4 ha consistit en elaborar una wiki en grup. Una de les habilitats lingüístiques bàsiques i claus en la nostra assignatura, Llengua i literatura catalana és l'escriptura, ja que és més que evident reconèixer que quan s'escriu no sols esteim treballant la cal·ligrafia sinó que hi ha molts objectius que s'assoleixen escrivint. Un dels problemes que tenim com a docents és que l'alumnat, moltes vegades es troba totalment desmotivat davant de l'escriptura, consideren aquest treball com molt poc atractiu, i com no, per a nosaltres, moltes vegades és complicat motivar-los i engrescar-los en l'escriptura. Aquesta activitat treballada durant aquests darrers dies, ha permès treballar una habilitat bàsica en la nostra matèria fent-nos veure que no sols el paper i el bolígraf són vàlids per a treballar l'escriptura sinó que les eines que ens faciliten els nous recursos són plenament vàlids per tal d'assolir objectius que són claus en la nostra matèria.

EXERCICI
La proposta feta per la tutora del curs era treballar l'expressió escrita d'un contingut de classe, prèviament seleccionat, utilitzant una nova eina: la wikiespace.

ACTIVITAT
La posada en pràctica ha suposat un treball previ, ja que el treball s'havia de realitzar en grup. La tutora anava indicant amb quin grup havíem de treballar i ens anava donant les pautes a seguir. Primerament, ens donà d'alta com a grup 3, després la feina ja era nostra. El grup de treball es posà en marxa, tot d'una se seleccionà el tema de treball i es decidí l'anomenament d'una coordinadora de grup, sense la qual no s'hauria pogut fer efectiu el treball. Una vegada decidit el tema es crearen petits grups de treball ja que hi havia professores de diferents matèries, i per tant, l'agrupació era necessària per tal de divir la feina. Després, independentment cadascú havia d'elaborar el seu espai wiki i penjar-ho a la pàgina wiki del grup.

REFLEXIÓ
L'activitat ha estat d'allò més interessant. En primer lloc, hem pogut veure en primera persona com seria el treball grupal que haurien de fer els nostres alumnes abans de crear el seu espai wiki, com hi ha tot un treball darrere de col·laboració, molt important per a fomentar l'autonomia i la iniciativa dels nostres alumnes. Després, hem pogut veure com d'important és el treball en grup per tal de poder fer efectiu l'espai creat ja que si no hi ha un treball col·laboratiu és impossible que la wiki quedi concretada, elaborada i tancada. I, com no, aquest treball no sols ajuda a fomentar el respecte i el treball en grup, sinó que a més, crea un esperit de recerca dels alumnes (nosaltres en aquest cas) dins dels recursos que facilita internet, i, a més, si amb tot això no era suficient, es provoca en tot moment que l'alumne escrigui, treball que moltes vegades costa aconseguir dins de les nostres aules ordinàries.

Finalment, simplement comentar que he trobat les wiki molt interessants per a treballar diferents aspectes, com bé he comentat anteriorment. Crec que els recursos que facilita disten molt de la feina que s'ha pogut realitzar en uns dies amb aquest espai ja que he observat que es poden penjar vídeos, imatges... i molts més recursos que no he pogut usar per qüestions de temps, eines que trob d'allò més interessant dominar i usar dins de l'aula. Consider que és una eina interessant per a treballar una de les habilitats que crec que menys agrada als nostres alumnes, l'escriptura.

A continuació teniu l'enllaç per tal de consultar la wiki creada conjuntament amb les companyes del grup 3:

http://llentic02-grup3.wikispaces.com/

dimecres, 9 de febrer de 2011

4. HABILITAT LINGÜÍSTICA. CONVERSAR


Totes les habilitats lingüístiques treballades fins al moment, evidentment, que són molt importants per a nosaltres en la matèria que treballam diàriament, però tampoc no cal oblidar que la conversa ens ajuda en l'apartat d'oralitat de l'assignatura, en som ben conscient com de complicat és treballar la conversa amb determinats grups, ja que és difícil treballar-la si no es donen uns requisits concrets per a què sigui efectiu el treball d'aquesta habilitat. Per aquest motiu, s'ha decidit treballar aquest aspecte amb un grup del Taller de llengua.

EXERCICIS:
- Selecció d'un tema interessant per als alumnes.
- Elaboració d'un breu esquema escrit.

ACTIVITAT:
- Exposició oral.
- Debat - exposició individual.

REFLEXIÓ:
L'activitat plantejada inicialment consistia en la selecció d'un tema que interessara aquest grup d'alumnes, tot i que, finalment se'ls ha proposat el tema de les nacionalitats. Els alumnes havien de realitzar una petita exposició i debatre, però com que els alumnes són nouvinguts, no ha estat possible realitzar un debat, si tenim en compte el significat literal de la paraula. Els alumnes, de diferent procedència han enregistrat les seves reflexions després del treball del tema.
L'activitat ha resultat positiva ja que el fet d'escoltar-se els ha sorprès, i més encara, si tenim en compte que mai s'havien escoltat parlant català, així, s'han pogut fer petites correccions sobre les seves pronunciacions i exposicions, que ells també han pogut escoltar.
La sessió s'ha portat a terme amb un grup del Taller de llengua de diferent procedència. La gravació que trobareu a continuació és sols de tres dels alumnes del grup, de 1r de l'ESO.
-Philip Kablitz- 1r C
-Bryan Gaona- 1r F
-Eric Caizaluisa - 1r E

El treball ha resultat d'allò més interessant, no sols per a la docent, sinó també per als alumnes, ja que s'han treballat diferents aspectes del currículum amb una única sessió.


dimarts, 8 de febrer de 2011

3. HABILITATS LINGÜÍSTIQUES. PARLAR


Aquesta habilitat és importantíssima en la nostra assignatura. Evidentment, la llengua catalana necessita de la parla, així que l'assignatura, necessita treballar-la, fomentar-la, avaluar-la, entre d'altres coses. Per tant, la incorporació de les TIC per treballar aquest aspecte de la matèria és de vital importància si ens adaptam als canvis que s'estan produint; millorant, així, els resultats acadèmics dels nostres alumnes.

TREBALL:
- Durant una sessió s'ha treballat la recerca, la lectura, la comprensió lectora i, finalment, l'oralitat, debatint sobre l'article que s'ha seleccionat.

EXERCICIS:
1. Visita pàgina: Diari de Balears.
2. Cerca d'una notícia cultural.
3. Selecció d'una de les notícies:
- " Els premis Goya entren en la setmana decisiva."
4. Lectura individual de la notícia.

ACTIVITATS ORALS:
1. Reflexió - trets característics de la notícia. Respon a les 6 qüestions.
2. Debat:
- Comentaris sobre la notícia.
- Opinió personal.

REFLEXIÓ:
La sessió s'ha realitzat amb un grup de 2n de l'ESO, concretament, un grup de desdoblament format per 12 alumnes, un col·lectiu molt heterogeni pel que fa al seu nivell curricular.
L'alumnat ha disposat d'un ordinador per a cadascú, han cercat la informació de manera individual. Posteriorment, després de realitzar la lectura individual s'ha reflexionat al voltant de l'article cultural. S'ha treballat, d'aquesta manera, l'oralitat, de vital importància en la nostra assignatura. Tothom ha participat, en major o menor mesura, i per tant, s'ha pogut avaluar tot l'alumnat de manera individual, pel que feia a la seva oralitat, i grupal, observant el comportament, participació i actitud.
Finalment, caldria comentar que els resultats han estat molt positius, ja que, l'actitud era molt bona en tot moment. L'alumnat va participar de manera activa en el debat, de tal mode, que es va poder avaluar l'oralitat en tots els sentits. Per tant, simplement, m'agradaria afirmar que els resultats obtinguts varen ser molt positius i que aquests tipus d'exercicis i activitats es tornaran a realitzar, de manera sistemàtica, amb aquest grup durant tot el curs, pels bons resultats que es varen observar.

GRAVACIÓ:

A continuació podeu observar un vídeo pujat al youtube amb l'article de fons, escoltareu allò que heu pogut llegir als paràgrafs anteriors, una petita reflexió sobre els comentaris i les opinions dels alumnes.


: