diumenge, 27 de març de 2011

FEINES DELS ALUMNES:
A continuació podeu trobar exemples pràctics de les eines usades durant aquest curs.

WORDLE:
Alumnes de 2n C,E i G, sols clicant al damunt podreu veure més informació:

Wordle: MatthewJimenez 2CWordle: què volen aquesta gent ?Wordle:  la gavina

Wordle: Amb un llibre mai estaràs solWordle: la BalengueraWordle: que volen aquesta guent

Wordle: un altre realitatWordle: la gavinaWordle: la gavina

Wordle: UntitledWordle: Tens un amicWordle: La poesia dels teus ulls


Wordle:  Tens un amic.

GLOGSTER:
Glog elaborat per una alumna de 2nG, Núria Gutierrez Tirado, creat per a l'exposició oral que han de realitzar sobre una guia de viatges, la seva selecció: Roma.

dimarts, 8 de març de 2011
REFLEXIÓ FINAL


En aquest punt i després de tot el treball realitzat, és el moment de reflexionar sobre tot allò que hem fet durant aquestes darreres setmanes.


- 1 - REVISIÓ GENERAL:

Caldrà fer una breu revisió sobre tot allò que s'ha treballat durant aquest període.
El curs, ens presentà el tre
ball sistemàtic de les diferents habilitats lingüístiques que solem treballar diàriament en les nostres classes. Així, se'ns presentaven les habilitats que treballam més enllà del propi llibre de classe. Es tractava de, durant un període concret de temps, treballar ajudats de les noves tecnologies i tots els recu
rsos que ens facilita internet les habilitats lingüístiques següents:

- escoltar
- llegir
- parlar
- conversar
- escriure


- 2 - TREBALL


El treball s'ha realitzat usant tots els recursos que presentava la professora/tutora del curs. Per tant, treballarem amb eines com:

-Wordle (per treballar
l'habilitat lingüística d'escoltar, obtenint com a resultats núvols de conceptes).
-CMapTools (partint del treball de l'habilitat lingüística de llegir ens atrevíem a sintetitzar i a elaborar mapes conceptuals que poden ajudar als nostres alumnes en l'estudi).

-Audacity (ens permetia treballar l'habilitat: parlar, així podíem enregistrar elements i penjar-los a espais com el youtube per tal de poder ser consultat i visualitzat).

-Goear (eina que ens ajudava a treballar la conversa amb els alumnes, de tal mode que després es poguessin
imatge: http://rcaneter.blogspot.com/ realitzar correccions, revisions, entre d'altres).

-Wikispace (espai virtual creat al voltant d'una temàtica concreta, eina d'allò més interessant si tenim en compte la seva capacitat per fer treballar els alumnes en equip, practicant així l'escriptura).

-Glogster i voicethread (eines que permeten el treball de diversos aspectes aspectes lingüístics, creant pòsters digitals i enregistraments).

- 3- REFLEXIÓ FINAL:

* Personalment, totes aquest eines que he comentat anteriorment eren noves per a mi i per tant, sols el treball introductori ja ha resultat d'allò més interessant, és a dir, sols el fet de descobrir-les ja ha fet que valgués la pena el treball amb elles.

* Cadascuna de les eines m'ha permés treballar d'una manera o altra, no sols una de les
habilitats lingüístiques de la matèria sinó que m'ha permés treballar de manera sistemàtica diverses habilitats, ja que no són eines tancades.

* M'agradaria comentar que sí és ben cert que les eines que més m'han sorprés, sobretot pels resultats i per l'actitud de l'alumnat davant d'elles han estat: Wordle, Goear i Glogster, sobretot la primera i la darrera, ja que els propis alumnes podien veure els resultats del seu treball de manera immediata, resultant-los, per tant, d'allò més atractiu.

* Pel que fa a l'impacte de les eines en la pràctica docent, simplement m'agradaria comentar que totes elles han estat ben rebudes per part de l'alumnat, fet que ha ajudat a treballar amb elles. Els alumnes, en el moment en què han trobat eines novedoses que usen un material de suport que va molt més enllà del llibre de text de l'aula han canviat radicalment d'actitud i així s'ha vist en els resultats. Per tant, l'impacte ha estat ben positiu si es veuen els resultats, les actituds i els exercicis i les activitats creades.

* Finalment, simplement comentar que les eines no sols han resultat novedoses i motivadores pel fet que permeten un treball total pel que fa a les habilitats que treballa la nostra matèria, Llengua i literatura catalana, sinó que a més, han permés descobrir als alumnes (i a la docent) que l'assignatura no sols es pot treballar amb un llibre sinó que hi ha moltes més eines que faciliten l'aprenentatge. Per tant, s'espera que treballant i usant, cada cop més no sols aquestes eines facilitades sinó moltes altres que tenim al nostre abast com a docents, l'aprenentatge sigui major, així com l'actitud per part dels nostres alumnes cap a la llengua sigui de recepció total.

* Per concloure, simplement comentar que el curs ha resultat d'allò més motivador si veiem més enllà de la data d'avui, observant tot el treball i el procés evolutiu que podrem veure dins de les aules. Les eines són, per tant, d'allò més útils i interessants, a l'igual que han estat les explicacions i les exemplificacions de les mateixes a l'espai de moodle.

diumenge, 6 de març de 2011


ACTIVITAT GLOBAL


La següent activitat treballarà no sols una de les habilitats lingüístiques com bé feien la resta de les activitats realitzades durant aquest curs, en aquest cas treballam amb un material que treballa vàries habilitats lingüístiques, per tant, ens ajuden en la nostra matèria a treballar amb una sola activitat diverses habilitats, així veiem com d'útil resulta portar a terme aquest treball.
L'activitat s'ha realitzat utilitzant una nova eina plantejada per la tutotra del
curs, concretament glogster, una eina que permet realitzar pòsters digitals. A continuació s'especificarà quin ha estat el treball i el resultat del mateix.

EXERCICI
L'exercici que se'ns plantejà va ser elaborar un pòster digital utilitzant un nou recurs en línia com és glogster, una eina que permet elaborar cartells dinàmics, o no, sobre qualsevol tema. Una eina senzilla, pràctica i molt interessant.

ACTIVITAT
L'activitat, en primer lloc, no s'ha pogut portar a terme amb els alumnes de moment ja que el temps no ho ha permès, el que es planteja a continuació és el treball realitzat i el plantejament d'una activitat que es realitzarà durant les següents setmanes amb els alumnes de 1r i 2n de l'ESO respectivament ja que aquesta eina ho permet.
En primer lloc, es va tenir un primer contacte amb l'eina i s'elegí un tema al voltant del qual realitzar el pòster, es decidí crear un pòster digital sobre l'obra: El petit príncep. S'elegí aquesta obra ja que és un llibre de lectura obligatòria de primer cicle, per tant es decidí crear un pòster per presentar la lectura com una obra atractiva i interessant. En segon lloc, i després de la selecció del tema senzillament es començà a treballar amb glogster, utilitzant totes les eines que ens facilita. Finalment, el pòster quedà enllestit.

REFLEXIÓ
Aquesta activitat ha resultat molt interessant i engrescadora ja que glogster és una eina molt bona d'utilitzar i que ens permet un treball àgil que treballa molts aspectes de la nostra matèria com és la lectura, l'expressió escrita... tot en català. L'eina ha permès elaborar un pòster que s'ha mostrat als alumnes i que ha agradat moltíssim, bàsicament perquè és una eina molt divertida i s'obtenen uns resultats fantàstics i atractius. Vista la recepció dels alumnes s'ha plantejat que tots els llibres de lectura es presentaran al principi del curs usant aquest recurs ja que des del Departament de Català s'ha decidit que és una eina molt atractiva per als nins i que el proper curs podria ser una bona eina per començar-hi i intentar atreure així, als alumnes cap a la lectura.
Un altre aspecte a comentar és l'ús que se li donarà a l'eina. Els alumnes de 1r i 2n de l'ESO han de realitzar una guia de viatges per a la tercera avaluació que comença ja en unes setmanes, se'ls ha plantejat usar l'eina glogster com un recurs per tal de presentar les seves guies, així, usant el canó de l'aula es visualitzaria el seu glog mentre realitzen l'exposició i mostren les guies creades, o fins i tot, que la seva guia sigui un glog. Els alumnes s'han mostrat d'allò més interessats després de visualitzar el glog realitzat per la docent.
Personalment, aquest eina m'ha resultat una de les més interessants, sobretot perquè crec que és una eina d'allò més interessant per tal de treballar amb els nins ja que els resultats s'obtenen de manera immediata i resulta molt motivador si tenim en compte que el nostre alumnat és castellanoparlant i costa moltíssim que escriguin en català, llegesquin... Per tant, consider que aquesta és una de les grans eines descobertes durant aquest curs i una eina que se seguirà utilitzant.

Podeu visualitzar el resultat del treball entrant al glog elaborat per la docent:

dimarts, 22 de febrer de 2011


imatge: http://profesorajaimepaula.blogspot.com


HABILITAT LINGÜÍSTICA. ESCRIURE

L'activitat 4 ha consistit en elaborar una wiki en grup. Una de les habilitats lingüístiques bàsiques i claus en la nostra assignatura, Llengua i literatura catalana és l'escriptura, ja que és més que evident reconèixer que quan s'escriu no sols esteim treballant la cal·ligrafia sinó que hi ha molts objectius que s'assoleixen escrivint. Un dels problemes que tenim com a docents és que l'alumnat, moltes vegades es troba totalment desmotivat davant de l'escriptura, consideren aquest treball com molt poc atractiu, i com no, per a nosaltres, moltes vegades és complicat motivar-los i engrescar-los en l'escriptura. Aquesta activitat treballada durant aquests darrers dies, ha permès treballar una habilitat bàsica en la nostra matèria fent-nos veure que no sols el paper i el bolígraf són vàlids per a treballar l'escriptura sinó que les eines que ens faciliten els nous recursos són plenament vàlids per tal d'assolir objectius que són claus en la nostra matèria.

EXERCICI
La proposta feta per la tutora del curs era treballar l'expressió escrita d'un contingut de classe, prèviament seleccionat, utilitzant una nova eina: la wikiespace.

ACTIVITAT
La posada en pràctica ha suposat un treball previ, ja que el treball s'havia de realitzar en grup. La tutora anava indicant amb quin grup havíem de treballar i ens anava donant les pautes a seguir. Primerament, ens donà d'alta com a grup 3, després la feina ja era nostra. El grup de treball es posà en marxa, tot d'una se seleccionà el tema de treball i es decidí l'anomenament d'una coordinadora de grup, sense la qual no s'hauria pogut fer efectiu el treball. Una vegada decidit el tema es crearen petits grups de treball ja que hi havia professores de diferents matèries, i per tant, l'agrupació era necessària per tal de divir la feina. Després, independentment cadascú havia d'elaborar el seu espai wiki i penjar-ho a la pàgina wiki del grup.

REFLEXIÓ
L'activitat ha estat d'allò més interessant. En primer lloc, hem pogut veure en primera persona com seria el treball grupal que haurien de fer els nostres alumnes abans de crear el seu espai wiki, com hi ha tot un treball darrere de col·laboració, molt important per a fomentar l'autonomia i la iniciativa dels nostres alumnes. Després, hem pogut veure com d'important és el treball en grup per tal de poder fer efectiu l'espai creat ja que si no hi ha un treball col·laboratiu és impossible que la wiki quedi concretada, elaborada i tancada. I, com no, aquest treball no sols ajuda a fomentar el respecte i el treball en grup, sinó que a més, crea un esperit de recerca dels alumnes (nosaltres en aquest cas) dins dels recursos que facilita internet, i, a més, si amb tot això no era suficient, es provoca en tot moment que l'alumne escrigui, treball que moltes vegades costa aconseguir dins de les nostres aules ordinàries.

Finalment, simplement comentar que he trobat les wiki molt interessants per a treballar diferents aspectes, com bé he comentat anteriorment. Crec que els recursos que facilita disten molt de la feina que s'ha pogut realitzar en uns dies amb aquest espai ja que he observat que es poden penjar vídeos, imatges... i molts més recursos que no he pogut usar per qüestions de temps, eines que trob d'allò més interessant dominar i usar dins de l'aula. Consider que és una eina interessant per a treballar una de les habilitats que crec que menys agrada als nostres alumnes, l'escriptura.

A continuació teniu l'enllaç per tal de consultar la wiki creada conjuntament amb les companyes del grup 3:

http://llentic02-grup3.wikispaces.com/

dimecres, 9 de febrer de 2011

4. HABILITAT LINGÜÍSTICA. CONVERSAR


Totes les habilitats lingüístiques treballades fins al moment, evidentment, que són molt importants per a nosaltres en la matèria que treballam diàriament, però tampoc no cal oblidar que la conversa ens ajuda en l'apartat d'oralitat de l'assignatura, en som ben conscient com de complicat és treballar la conversa amb determinats grups, ja que és difícil treballar-la si no es donen uns requisits concrets per a què sigui efectiu el treball d'aquesta habilitat. Per aquest motiu, s'ha decidit treballar aquest aspecte amb un grup del Taller de llengua.

EXERCICIS:
- Selecció d'un tema interessant per als alumnes.
- Elaboració d'un breu esquema escrit.

ACTIVITAT:
- Exposició oral.
- Debat - exposició individual.

REFLEXIÓ:
L'activitat plantejada inicialment consistia en la selecció d'un tema que interessara aquest grup d'alumnes, tot i que, finalment se'ls ha proposat el tema de les nacionalitats. Els alumnes havien de realitzar una petita exposició i debatre, però com que els alumnes són nouvinguts, no ha estat possible realitzar un debat, si tenim en compte el significat literal de la paraula. Els alumnes, de diferent procedència han enregistrat les seves reflexions després del treball del tema.
L'activitat ha resultat positiva ja que el fet d'escoltar-se els ha sorprès, i més encara, si tenim en compte que mai s'havien escoltat parlant català, així, s'han pogut fer petites correccions sobre les seves pronunciacions i exposicions, que ells també han pogut escoltar.
La sessió s'ha portat a terme amb un grup del Taller de llengua de diferent procedència. La gravació que trobareu a continuació és sols de tres dels alumnes del grup, de 1r de l'ESO.
-Philip Kablitz- 1r C
-Bryan Gaona- 1r F
-Eric Caizaluisa - 1r E

El treball ha resultat d'allò més interessant, no sols per a la docent, sinó també per als alumnes, ja que s'han treballat diferents aspectes del currículum amb una única sessió.


dimarts, 8 de febrer de 2011

3. HABILITATS LINGÜÍSTIQUES. PARLAR


Aquesta habilitat és importantíssima en la nostra assignatura. Evidentment, la llengua catalana necessita de la parla, així que l'assignatura, necessita treballar-la, fomentar-la, avaluar-la, entre d'altres coses. Per tant, la incorporació de les TIC per treballar aquest aspecte de la matèria és de vital importància si ens adaptam als canvis que s'estan produint; millorant, així, els resultats acadèmics dels nostres alumnes.

TREBALL:
- Durant una sessió s'ha treballat la recerca, la lectura, la comprensió lectora i, finalment, l'oralitat, debatint sobre l'article que s'ha seleccionat.

EXERCICIS:
1. Visita pàgina: Diari de Balears.
2. Cerca d'una notícia cultural.
3. Selecció d'una de les notícies:
- " Els premis Goya entren en la setmana decisiva."
4. Lectura individual de la notícia.

ACTIVITATS ORALS:
1. Reflexió - trets característics de la notícia. Respon a les 6 qüestions.
2. Debat:
- Comentaris sobre la notícia.
- Opinió personal.

REFLEXIÓ:
La sessió s'ha realitzat amb un grup de 2n de l'ESO, concretament, un grup de desdoblament format per 12 alumnes, un col·lectiu molt heterogeni pel que fa al seu nivell curricular.
L'alumnat ha disposat d'un ordinador per a cadascú, han cercat la informació de manera individual. Posteriorment, després de realitzar la lectura individual s'ha reflexionat al voltant de l'article cultural. S'ha treballat, d'aquesta manera, l'oralitat, de vital importància en la nostra assignatura. Tothom ha participat, en major o menor mesura, i per tant, s'ha pogut avaluar tot l'alumnat de manera individual, pel que feia a la seva oralitat, i grupal, observant el comportament, participació i actitud.
Finalment, caldria comentar que els resultats han estat molt positius, ja que, l'actitud era molt bona en tot moment. L'alumnat va participar de manera activa en el debat, de tal mode, que es va poder avaluar l'oralitat en tots els sentits. Per tant, simplement, m'agradaria afirmar que els resultats obtinguts varen ser molt positius i que aquests tipus d'exercicis i activitats es tornaran a realitzar, de manera sistemàtica, amb aquest grup durant tot el curs, pels bons resultats que es varen observar.

GRAVACIÓ:

A continuació podeu observar un vídeo pujat al youtube amb l'article de fons, escoltareu allò que heu pogut llegir als paràgrafs anteriors, una petita reflexió sobre els comentaris i les opinions dels alumnes.


:
divendres, 28 de gener de 2011

2. HABILITAT LINGÜÍSTICA:
- LLEGIR

En l'apartat anterior treballàvem l'habilitat lingüística d'escoltar, a continuació, veurem com podem treballar l'habilitat: llegir. Aquesta, juntament amb l'anterior, hem de comentar que no són individuals ni independents, més bé, tot el contrari. En aquest apartat veurem com amb un text seleccionat es pot treballar més d'un aspecte del currículum, ben bé, com comentàvem en l'anterior activitat. Hem de remarcar, abans d'endinsar-nos en l'activitat concreta, que la nostra assignatura que treballa, principalment, la competència lingüís
tica, necessita de les quatre grans habilitats lingüístiques, en aquest cas veurem com les noves tecnologies ens ajuden a crear éssers competents, lingüísticament parlant.

Treball: l'alumnat, havia de realitzar una activitat de lectura, comprensió, subratllat d'informació (usant ordinadors), selecció i elaboració d'un mapa conceptual. La idea principal que sorgí inicialment era treballar un text llegit en classe, que podien trobar en línia i que l'havien de treballar usant les eines que els facilitaven els seus ordinadors respectius, per tant, internet. Treballàrem, d'aquesta manera, més d'un aspecte, l'objectiu final era l'elaboració d'un mapa conceptual, podent utilitzar aquest recurs, d'ara endavant, per estudiar cadascun dels nou continguts que s'aniran veient al llarg
del curs, i de la seva vida, més enllà del centre educatiu.

A continuació, podreu veure l'activitat plantejada i els resultats obtinguts.

- ACTIVITAT
Els alumnes havien d'anar a la següent direcció:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d75.htm


allà varen trobar un text en format Word que contenia quatre continguts sobre tipologia textual com són els textos instructius, predictius, argumentatius i explicatius. Havien de llegir, individualment, el text, després es llegí oralment. Posteriorment, havien subratllar amb el ratolí, la informació més important, després la comentaren oralment. L'objectiu final s'assolí quan l'alumnat, després d'una petita explicació i reflexió sobre el funcionament del programa CMap Tools, a continuació, els alumnes crearen els seus mapes conceptuals (http://www.

cmap.ihmc.us)

- VALORACIÓ

El resultat de l'activitat ha estat positiu. Els alumnes han participat en l'activitat des del principi, el fet de subratllar un text en format word, usant els ordinadors els ha resultat d'allò més novedós i sorprenent. Posteriorment, allò més complicat ha estat posar en marxa el CMap Tools, tot i que, tot d'una es posaren i varen realitzar mapes conceptuals molt ben elaborats, si tenim en compte que acabaven de conèixer el funcionament del programa. Finalment, els alumnes han mostrat els seus mapes conceptuals als companys, no tots, ja que el temps és breu i no vàrem poder mostrar-los tots.
Els alumnes han treballat, així, la lectura individual i en veu alta, la comprensió lectora, una de les tècniques d'estudi com és el
subratllat, i posteriorment, l'elaboració d'un mapa conceptual amb les idees principals del text. La finalitat serà, bàsicament, que aprenguin a realitzar aquest tipus de feina més enllà de l'aula, utilitzant els mapes conceptuals, com una eina d'ús habitual.

A continuació, trobareu un exemple de mapa conceptual realitzat per la docent i que s'ha usat com a mostra.


MAPA CONCEPTUAL: