divendres, 28 de gener de 2011

2. HABILITAT LINGÜÍSTICA:
- LLEGIR

En l'apartat anterior treballàvem l'habilitat lingüística d'escoltar, a continuació, veurem com podem treballar l'habilitat: llegir. Aquesta, juntament amb l'anterior, hem de comentar que no són individuals ni independents, més bé, tot el contrari. En aquest apartat veurem com amb un text seleccionat es pot treballar més d'un aspecte del currículum, ben bé, com comentàvem en l'anterior activitat. Hem de remarcar, abans d'endinsar-nos en l'activitat concreta, que la nostra assignatura que treballa, principalment, la competència lingüís
tica, necessita de les quatre grans habilitats lingüístiques, en aquest cas veurem com les noves tecnologies ens ajuden a crear éssers competents, lingüísticament parlant.

Treball: l'alumnat, havia de realitzar una activitat de lectura, comprensió, subratllat d'informació (usant ordinadors), selecció i elaboració d'un mapa conceptual. La idea principal que sorgí inicialment era treballar un text llegit en classe, que podien trobar en línia i que l'havien de treballar usant les eines que els facilitaven els seus ordinadors respectius, per tant, internet. Treballàrem, d'aquesta manera, més d'un aspecte, l'objectiu final era l'elaboració d'un mapa conceptual, podent utilitzar aquest recurs, d'ara endavant, per estudiar cadascun dels nou continguts que s'aniran veient al llarg
del curs, i de la seva vida, més enllà del centre educatiu.

A continuació, podreu veure l'activitat plantejada i els resultats obtinguts.

- ACTIVITAT
Els alumnes havien d'anar a la següent direcció:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d75.htm


allà varen trobar un text en format Word que contenia quatre continguts sobre tipologia textual com són els textos instructius, predictius, argumentatius i explicatius. Havien de llegir, individualment, el text, després es llegí oralment. Posteriorment, havien subratllar amb el ratolí, la informació més important, després la comentaren oralment. L'objectiu final s'assolí quan l'alumnat, després d'una petita explicació i reflexió sobre el funcionament del programa CMap Tools, a continuació, els alumnes crearen els seus mapes conceptuals (http://www.

cmap.ihmc.us)

- VALORACIÓ

El resultat de l'activitat ha estat positiu. Els alumnes han participat en l'activitat des del principi, el fet de subratllar un text en format word, usant els ordinadors els ha resultat d'allò més novedós i sorprenent. Posteriorment, allò més complicat ha estat posar en marxa el CMap Tools, tot i que, tot d'una es posaren i varen realitzar mapes conceptuals molt ben elaborats, si tenim en compte que acabaven de conèixer el funcionament del programa. Finalment, els alumnes han mostrat els seus mapes conceptuals als companys, no tots, ja que el temps és breu i no vàrem poder mostrar-los tots.
Els alumnes han treballat, així, la lectura individual i en veu alta, la comprensió lectora, una de les tècniques d'estudi com és el
subratllat, i posteriorment, l'elaboració d'un mapa conceptual amb les idees principals del text. La finalitat serà, bàsicament, que aprenguin a realitzar aquest tipus de feina més enllà de l'aula, utilitzant els mapes conceptuals, com una eina d'ús habitual.

A continuació, trobareu un exemple de mapa conceptual realitzat per la docent i que s'ha usat com a mostra.


MAPA CONCEPTUAL:


1. HABILITAT LINGÜÍSTICA:
- ESCOLTAR
Aquesta és una de les quatre grans habilitats lingüístiques que treballam en la nostra assignatura, Llengua i literatura catalana. Treballar aquesta habilitat utilitzant els recursos que ens ofereix internet és d'allò més interessant.
L'alumnat, amb una senzilla activitat com la que plantejarem a continuació, "Cerca de cançons", podrà extreure de manera directa i immediata les variacions dialectals existents dins del territori catalanoparlant, per tant, sols escoltant les cançons proposades es treballarà l'habilitat comentada i, a més, un dels continguts del currículum de l'assignatura, que es troba dins del bloc: Llengua i societat. Es treballaran, d'aquesta manera, alguns dels continguts establerts pel currículum.

A continuació, podreu veure l'activitat plantejada i els resultats obtinguts.

ACTIVITAT:
"Cerca de cançons"

- Es plantejaren tres cançons conegudes dins del territori catalanoparlant. A partir de la seva visualització i lectura en línia, de les lletres, s'havien de veure quines eren les diferències dialectals que podien remarcar, destacant aquelles paraules o expressions que eren novedoses per a ells/es, no sols la seva escriptura, sinó també la manera de pronunciar-les.

A continuació teniu els enllaços per poder visualitzar les cançons i les lletres, simplement heu de clicar al damunt.

- Raimon (lletra)

Posteriorment, es va fer una petita reflexió sobre aquells elements que havien destacat de cadascuna d'elles. A partir d'aquesta, crearen núvols d'etiquetes amb el programa Wordle. Alguns ho feren de cadascuna de les cançons i altres, crearen un sol núvol amb elements de cadascuna d'elles.
A continuació, teniu la mostra que jo vaig portar per poder fer l'activitat i quatre mostres dels alumnes de 2n de l'ESO:
Wordle: 2n C,E

3) NÚVOL INDIVIDUAL
Wordle: Núvol Balanguera 2n C,E
- La Balanguera


- Ítaca

Wordle: Núvol- Al vent 2n C,E
- Al vent


VALORACIÓ:

L'activitat va ser rebuda positivament per l'alumnat, que va respondre de manera activa i participativa en tot moment. També, cal fer un petit incís aclaratori ja que es tracta d'un grup desdoblat, format per 11 alumnes, per tant, el treball es pot realitzar de manera còmoda i controlada.
Des de la perspectiva docent m'agradaria mencionar que ha estat una activitat que ha agradat molt, l'alumnat ha estat motivat des d'un primer moment, els ha resultat divertit, i per tant, els resultats han estat molt positius, ja que, tot i el tipus d'alumnat que s'agrupa en aquest desdoblament, tothom ha realitzat els seus propis núvols. Per tant, he de comentar que amb una sola activiat hem treballat més d'un aspecte del currículum i no sols una de les habilitats lingüístiques, així que es tracta d'una activitat completa, amb uns resultats molt positius.

divendres, 21 de gener de 2011

El títol d'aquest blog crec que ho diu tot, mostra clarament com, a continuació, anirem afegint continguts que ens ajudaran a endinsar-nos en el món de les noves tecnologies, sense perdre de vista la nostra llengua, la catalana.

Els termes que componen la capçalera són de vital importància si parlam sobre educació, és més, diria que llengua i noves tecnologies, són dos conceptes que caminen de la mà. Cal entendre que la llengua no és estanca, i passa el mateix amb l'educació, per tant, és en aquest moment quan ens hem de posar a fer feina, posar-nos al dia en les noves tecnologies i incorporar-les de manera habitual dins de les nostres aules, serà, sols així, com aconseguirem donar una passa més en l'evolució educativa i aconseguirem una eina de vital importància per a la millora en l'aprenentatge dels nostres alumnes.
Per tant, ara que tot just començam en aquesta feina, és moment de reflexionar sobre la seva importància i, tot d'una, posar-s'hi a treballar.